నైవేద్యం

నైవేద్యం

భక్ష్యాలు (బొబ్బట్లు )

ఉగాది తెలుగువారు జరుపుకునే పండుగలలో ముఖ్యమైనది. ఉగాది రోజు నుండే తెలుగు సంవత్సరం మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇది తెలుగువారి మొదటి పండుగ. ఈరోజు తెలుగువారందరు ఎంతో ఉత్సాహంతో…

Read More »

సేమియా పాయసం

పాయసం లేకుండా ఏ పండుగ అయినా అసంపూర్ణంగా ఉంటుందని అనవచ్చు. సేమియ పాయసం తయారు చేయడం చాలా సులభం. ఈ వంటకంలో సేమియ /వర్మిసెల్లిని పాలలో ఉడికించి…

Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!